Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)Lithuanian?etina (?esk republika)

Jak pracujemy

Na podstawie informacji przekazanych od inwestora oraz przes?anych rzutw budynku  przygotowujemy wycen? wst?pn?.  Jest bezp?atna i nie zawiera projektu. Cena podana w wycenie wst?pnej mo?e si? zmieni? +- 15%.  Je?eli akceptuj? Pa?stwo koszty, umawiamy si? na spotkanie na budowie, nast?pnie  przygotowujemy projekt wykonawczy schodw jako za??cznik do umowy.


Nast?pnym krokiem jest podpisanie umowy na wykonanie akceptowanego projektu.
Inwestor ma obowi?zek ui?ci? pierwsz? cz??? sumy tj. 35% w ci?gu trzech dni od podpisania umowy. Z chwil? wp?yni?cia ?rodkw na konto rozpoczynamy prac?.


Okres od wykonania do monta?u konstrukcji z regu?y nie jest d?u?szy ni? 6 tygodni. Na 6 tygodni przed planowanym monta?em stopnie inwestor p?aci kolejn? cz??? sumy tj. 50%.


W ci?gu 6 tyg. od momentu wp?aty II raty jeste?my gotowi montowa? wy?o?enie z drewna. Zazwyczaj jednak zale?y to od stanu zaawansowania prac budowlanych. Najbezpieczniej jest poczeka? a? wszystkie prace wyko?czeniowe s? zako?czone. W tym czasie mo?na ju? korzysta? ze schodw dzi?ki tymczasowym wy?o?eniom.


Bezpo?rednio po monta?u drewna zajmujemy si? mocowaniami  punktowymi balustrady samono?nej.


W ci?gu 3 tyg. ko?czymy montowanie oszklenia i inwestor mo?e odebra? prac?. Ostatnie 15% nale?nej sumy jest p?atne gotwk? w dzie? odbioru lub za okazaniem potwierdzenia przelewu.


Po  zako?czeniu pracy przeprowadzamy kosztorys powykonawczy na wypadek wyst?pienia prac  niemo?liwych do przewidzenia na etapie wyceny.


KAISER Schody Samono?ne Krzysztof Witaszewski obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF polskie produkty budowlane na arenie mi?dzynarodowej II edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwj

zobacz wi?cej