Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)LithuanianČeština (Česká republika)

Jak pracujemy

Na podstawie informacji przekazanych od inwestora oraz przesłanych rzutów budynku  przygotowujemy wycenę wstępną.  Jest bezpłatna i nie zawiera projektu. Cena podana w wycenie wstępnej może się zmienić +- 15%.  Jeżeli akceptują Państwo koszty, umawiamy się na spotkanie na budowie, następnie  przygotowujemy projekt wykonawczy schodów jako załącznik do umowy.


Następnym krokiem jest podpisanie umowy na wykonanie akceptowanego projektu.
Inwestor ma obowiązek uiścić pierwszą część sumy tj. 35% w ciągu trzech dni od podpisania umowy. Z chwilą wpłynięcia środków na konto rozpoczynamy pracę.


Okres od wykonania do montażu konstrukcji z reguły nie jest dłuższy niż 6 tygodni. Na 6 tygodni przed planowanym montażem stopnie inwestor płaci kolejną część sumy tj. 50%.


W ciągu 6 tyg. od momentu wpłaty II raty jesteśmy gotowi montować wyłożenie z drewna. Zazwyczaj jednak zależy to od stanu zaawansowania prac budowlanych. Najbezpieczniej jest poczekać aż wszystkie prace wykończeniowe są zakończone. W tym czasie można już korzystać ze schodów dzięki tymczasowym wyłożeniom.


Bezpośrednio po montażu drewna zajmujemy się mocowaniami  punktowymi balustrady samonośnej.


W ciągu 3 tyg. kończymy montowanie oszklenia i inwestor może odebrać pracę. Ostatnie 15% należnej sumy jest płatne gotówką w dzień odbioru lub za okazaniem potwierdzenia przelewu.


Po  zakończeniu pracy przeprowadzamy kosztorys powykonawczy na wypadek wystąpienia prac  niemożliwych do przewidzenia na etapie wyceny.


SHOW YOURSELF – III edycja

SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU: wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracyKAISER Schody Samonośne Krzysztof Witaszewski obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

zobacz więcej