Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)LithuanianČeština (Česká republika)

Как мы работаем

На основании информации, полученной от инвестора, а также высланных эскизов здания, мы делаем предварительную оценку. Она является бесплатной и не содержит проекта. Цена, указанная в предварительной оценке, может измениться +- 15%.

Если Вы одобрили первую оценку мы подписываем предварительное соглашение, проводим встречу на объекте, проводим замеры, готовим проект и окончательную оценку. Если подписываем соглашение - выезд на объект бесплатный.

Согласно содержанию предварительного соглашения, в случае когда инвестор  отказывается от услуги после нашего выезда, выполнения проекта и окончательной оценки, взымается плата в размере 700 польских злотых.

Следующим шагом является подписание основного соглашения на выполнение одобренного проекта.

Инвестор обязан оплатить первую часть суммы т.е. 35% в течении трех дней с момента подписания соглашения. После получения средства начинаем реализацию проекта.

С этого момента нам нужно 2 недели для производства и монтажа стальной конструкции лестницы. После окончания 1-го этапа инвестор оплачивает вторую часть суммы т.е. 45%.

В течении 5 недель с момента оплаты 2 суммы мы готовы монтировать деревянную обшивку. Обычно, однако, зависит это от состояния развития строительных работ. Безопаснее всего выждать, пока все работы не будут закончены. В это время можно уже пользоваться лестницей благодаря временной обшивке.

Непосредственно после монтажа древесины мы занимаемся точечным креплением самонесущей балюстрады, а также готовим шаблоны застекления.

В течении 3 недель завершаем монтаж застекления и инвестор  может принимать работу. Последние 20% суммы оплачиваются наличкой в день получения или предоставляется подтверждения оплаты.

После окончания работы мы выполняем постисполнительную смету в случае выполненных, не предвиденных на этапе оценки.

ПРИГЛАШАЕМ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ КАК ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ, ТАК И ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ


SHOW YOURSELF – III edycja

SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU: wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracyKAISER Schody Samonośne Krzysztof Witaszewski obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

zobacz więcej