Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)Lithuanian?eština (?eská republika)

Jak pracujeme?

Na základ? informací dodaných investorem a zaslaných p?dorys? budovy p?ipravíme p?edb?žnou kalkulaci náklad?.  Ta je bezplatná a neobsahuje projekt. Cena uvedená v p?edb?žné kalkulaci náklad? se m?že zm?nit o cca 15%.

Pokud odsouhlasíte p?edb?žnou kalkulaci náklad?, uspo?ádáme setkání na stavb?, p?ipravíme projekt a stanovíme cenu. Pokud podepíšeme smlouvu, tento výjezd je zdarma.

V souladu s obsahem p?ípravné dohody, pokud investor zruší objednávku služby po naší návšt?v?, provedení projektu a stanovení ceny, je ú?tován poplatek ve výši 700 zlotých.

Dalším krokem je podepsání hlavní smlouvy na provedení odsouhlaseného projektu.

Investor je povinen uhradit první ?ást ?ástky - tj.  35% - b?hem t?í dn? od podepsání smlouvy. V okamžiku p?ipsání prost?edk? na náš ú?et zahajujeme práci.

Od tohoto okamžiku si stanovíme 2 týdny pro výrobu a montáž ocelové konstrukce schod?. Po ukon?ení první etapy investor platí další ?ást ?ástky, tj. 45%.

V pr?b?hu 5 týdn? od okamžiku zaplacení druhé splátky jsme p?ipraveni montovat d?ev?né obložení. Obvykle se to ale odvíjí od pokro?ilosti stavebních prací. Nejbezpe?n?jší je po?kat do doby, až jsou všechny práce ukon?eny. V té dob? již lze schodišt? používat díky prozatímnímu obložení.

Bezprost?edn? po zamontování d?eva se budeme zabývat bodovým upínáním samonosného zábradlí a p?ipravíme šablony prosklení.

B?hem 3 týdn? ukon?íme montáž prosklení a investor m?že provést p?ejímku prací. Posledních 20% dlužné ?ástky je splatných hotov? v den p?ejímky nebo skrze p?edložení potvrzení o p?evodu.

Po ukon?ení prácí provádíme záv?re?nou kalkulaci pro p?ípad, že se vyskytly práce, které nebylo možné p?edvídat na d?ív?jší etap? stanovení ceny.

JSME OTEV?ENI SPOLUPRÁCI JAK S PROJEKTOVÝMI PRACOVNAMI, TAK SE SOUKROMÝMI INVESTORY


KAISER Schody Samono?ne Krzysztof Witaszewski obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie mi?dzynarodowej II edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

zobacz wi?cej