Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)LithuanianČeština (Česká republika)

Jak pracujeme?

Na základě informací dodaných investorem a zaslaných půdorysů budovy připravíme předběžnou kalkulaci nákladů.  Ta je bezplatná a neobsahuje projekt. Cena uvedená v předběžné kalkulaci nákladů se může změnit o cca 15%.

Pokud odsouhlasíte předběžnou kalkulaci nákladů, uspořádáme setkání na stavbě, připravíme projekt a stanovíme cenu. Pokud podepíšeme smlouvu, tento výjezd je zdarma.

V souladu s obsahem přípravné dohody, pokud investor zruší objednávku služby po naší návštěvě, provedení projektu a stanovení ceny, je účtován poplatek ve výši 700 zlotých.

Dalším krokem je podepsání hlavní smlouvy na provedení odsouhlaseného projektu.

Investor je povinen uhradit první část částky - tj.  35% - během tří dnů od podepsání smlouvy. V okamžiku připsání prostředků na náš účet zahajujeme práci.

Od tohoto okamžiku si stanovíme 2 týdny pro výrobu a montáž ocelové konstrukce schodů. Po ukončení první etapy investor platí další část částky, tj. 45%.

V průběhu 5 týdnů od okamžiku zaplacení druhé splátky jsme připraveni montovat dřevěné obložení. Obvykle se to ale odvíjí od pokročilosti stavebních prací. Nejbezpečnější je počkat do doby, až jsou všechny práce ukončeny. V té době již lze schodiště používat díky prozatímnímu obložení.

Bezprostředně po zamontování dřeva se budeme zabývat bodovým upínáním samonosného zábradlí a připravíme šablony prosklení.

Během 3 týdnů ukončíme montáž prosklení a investor může provést přejímku prací. Posledních 20% dlužné částky je splatných hotově v den přejímky nebo skrze předložení potvrzení o převodu.

Po ukončení prácí provádíme závěrečnou kalkulaci pro případ, že se vyskytly práce, které nebylo možné předvídat na dřívější etapě stanovení ceny.

JSME OTEVŘENI SPOLUPRÁCI JAK S PROJEKTOVÝMI PRACOVNAMI, TAK SE SOUKROMÝMI INVESTORY


SHOW YOURSELF – III edycja

SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU: wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracyKAISER Schody Samonośne Krzysztof Witaszewski obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

zobacz więcej